o nas regulamin poradnik kajakarza trasy spływów galeria cennik kontakt

Regulamin Wypożyczalni Kajakowej

Osoby chcące wypożyczyć sprzęt pływający od firmy Kajakowe Przygody muszą zapoznać się z niniejszym regulaminem i podpisać stosowne oświadczenie o ich znajomości.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Firma Kajakowe Przygody nie organizuje spływów kajakowych - jedynie udostępnia i wypożycza kajaki na spływy.

 2. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę wynajmu sprzętu w firmie Kajakowe Przygody.

 3. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników oraz wypożyczony sprzęt.

 4. Kajaki mogą być wypożyczane tylko osobom pełnoletnim posiadającym dowód osobisty bądź prawo jazdy.

 5. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

 6. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.

 7. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się z góry przed rozpoczęciem spływu.

 8. Kajaki dowożone są na miejsce rozpoczęcia i odbierane z miejsca zakończenia spływu transportem wypożyczalni.

 9. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 10. Wypożyczający zobowiązany jest przed rozpoczęciem spływu do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

 11. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży sprzętu Organizator spływu zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% ceny rynkowej niezależnie od jego zamortyzowania.

 12. Wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu, tym samym przyjmując odpowiedzialność za niego.

 13. Firma Kajakowe Przygody przekazuje do używania sprzęt sprawny technicznie (zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa).

 14. Rezerwacja sprzętu odbywa się drogą telefoniczną, nie później niż 5 dni przed wypożyczeniem kajaków na spływ.

 15. Podczas spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem uczestników spływu.

 16. Kajak turystyczny nie jest przeznaczony do sportu wyczynowego, treningu ani zawodów sportowych.

 17. Wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do przekazania podstawowych informacji odnośnie zasad korzystania ze sprzętu pływającego i asekuracyjnego oraz informacji o szlaku kajakowym i miejscach postoju.

 18. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu oraz nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa będą zmuszone do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu pieniędzy.

 19. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi lub osobie zatrudnionej w wypożyczalni.

 20. Organizator przed rozpoczęciem spływu składa podpis na karcie uczestnika spływu, który wiąże się z akceptacja Regulaminu Wypożyczalni Kajakowej.Nie należy:

a) hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego,

b) siadać na dziobie, burcie oraz rufie, a także w kajaku nie znajdującym się na wodzie,

c) stać i kucać w kajaku, a także skakać z kajaka do wody,

d) siadać na kamizelkach asekuracyjnych (kapokach) oraz kąpać się w nich,

e) przekraczać dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego,

f) przeciągać kajaka po ziemi,

g) zrywać kwiatów wodnych.

Zapewniamy:

 1. Miejsce w kajaku 2 osobowym + wiosło i kamizelkę asekuracyjną.

 2. Właściwy dobór tras, tak aby każdy z uczestników był w stanie je przepłynąć.

 3. Transport sprzętu na strat spływu i odbiór z mety. Możliwy transport uczestników po wcześniejszym uzgodnieniu z wypożyczającym .

 4. Krótki kurs obsługi kajaka i bezpieczeństwa na wodzie.

Obowiązki uczestnika:

 1. Zapoznać się z regulaminem wypożyczalni kajaków.

 2. Na spływie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

 3. Nie zanieczyszczać trasy spływu.

 4. Płynięcie w zapiętej kamizelce (kapoku).

 5. Kulturalne i niekonfliktowe zachowanie się w stosunku do innych uczestników spływu oraz ludności miejscowej.

 6. Dbać o powierzony sprzęt turystyczny.

 7. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za wypożyczony sprzęt, a w razie uszkodzenia pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu.

Postanowienia końcowe:

 1. Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność.

 2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie i ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników podczas spływu na rzecz innych osób.

 3. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.

 4. Właściciel wypożyczalni nie bierze odpowiedzialności za mienie uczestników spływu.

 5. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez firmę Kajakowe Przygody w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

 6. Nie stosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może być powodem do odmowy wypożyczenia sprzętu pływającego.

Pogoda Nowa Sól z serwisu

 

Copyright 2013 Kajakowe Przygody o nas | regulamin | poradnik kajakarza | trasy spływów | galeria | cennik | kontakt
napisz wiadomość